¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆºîÉʤϤ¹¤Ù¤Æ¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
 
 
ÇÏÌÚ³¤´ß¤Î¾¾ÎÓ   2013
(54x76.5cm)
 
 
¥¿¥Á¥Ð¥Ê¥»¥ó¥»¥¤¤È¥ª¥ª¥¤¥»¥ó¥»¥¤   2013
(76.5x54cm)
 
 
»÷¤»¹ø³Ý¤±¾¾   2013
(76.5x54cm)
 
 
¥³¥­¥ê¥³¼·¿ÍƸ»Òº¸²ó¤ê²¾Ì̹ÔÎó   2013
(45.5x53cm)
 
 
¤³¤­¤ê¤³¤³¤­¤ê¤³¤³¤Ã¤­¤ê¤³   2011-12
(42cmx56cm)

¤³¤ÎºîÉʤζõ´Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È
¡£
 
 
̵Âê (rabbit disco ball flying))   2009
(65 x 94cm with frame)
 
 
mirrored memories   2009
(84 x 114cm with frame)
 
 
¥¹¥Î¡¼¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥Í¥º¥ß¤È±¦¤Î¡ÊÀµ¤·¤¤¡Ë½÷¤Î»Ò   2009
(21 x 21cm with frame)
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
 
 
untitled   2008
(79cmx110cm)
 
 
ÄǤο¹   2008
(42cmx60cm)
 
 
ÍÓ»õ¤¹¤Ù¤ê   2008
(21cmx29.7cm)
 
 
Satchan is swinging in a bamboo forest.   2007
(51cmx72cm)
 
 
¥¤¥Á¥´¤Ä¤ß¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á (strawberry picking girls)   2007
(51cmx72cm)
 
 
̵Âê (rabbits party)   2007
(51cmx72cm)
 
 
̵Âê¡Êbird/black dress forest¡Ë   2007
(51cmx72cm)
 
 
̵Âê (after the great rabbits escape)   2007
(51cmx72cm)
 
 
¥³¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó (koistation)   2007
(42cmx56cm)
 
 
¥Æ¥é¥È¥ê¥ª¥ó¥¹¥³¡¼¥×   2006
(42cmx56cm)
 
 
¥³¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÀ±ºÂ¡Ë¥¹¥±¥Ã¥Á _01   2006
(42cmx60cm)
 
 
̵Âê   2005
(36cmx48cm/irregularly cut paper)
 
 
̵Âê   2005
 
 
¥Á¥í¥ë   2005
(46cmx30.5cm/irregularly cut paper)
 
 
̵Âê   2005
(45.5cmx32cm/irregularly cut paper)
 
 
1906ÈÖ¤Îæ½Ð   2005
(31cmx45cm/irregularly cut paper)
 
 
±«Î³¤¿¤Á¤Ï¤Ô¤«¤Ô¤«¾®¤µ¤Êµû¤¿¤Á / £¶Ëç¤Î¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°   2005
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
(21 x 29.7cm)
1
 
 
2  
 
 
3  
 
 
4  
 
 
5  
 
 
6  
 
 


 
 
²«¿§¤¤¾®ÀÐ   2004
(21 x 29.7cm)
 
 
¥Ñ¥óÍÙ¤ê¤Î¥¹¥±¥Ã¥Áno.2   2004
(21 x 29.7cm)
 
 
¥Ñ¥ó¤ò¤«¤«¤¨¤ë¾¯½÷   2004
(29.7 x 21cm)
 
 
µû¤òÇ㤦Ãˤ¿¤Á   2004
(31 x 21cm)
 
 
¥ä¥ó¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥²¥ó¥È (³ïÄ»)   2004
(21 x 29.7cm)
 
 
ȱ¤Î«¡¢ÇȤΫ   2004
(21 x 29.7cm)
 
 
½÷¤Î»Ò   2004
(29.7 x 21cm)